Sdružení TJ/SK Praha-východ, z.s.

Česká unie sportu


SDRUŽENÍ TJ/SK PRAHA - VÝCHOD, z.s.V Závětří č. 4 170 00 Praha 7
Tel./fax: 220 514 676  mobil 739 506 527  
E-mail: tjsk@tjskpv.cz

  1.  sdružuje tělovýchovné jednoty  a sportovní kluby České unie sportu v regionu Praha – východ
  2.  prosazuje a chrání společné zájmy a práva sdružených TJ/SK Praha – východ
  3.  spolupracuje s orgány státní správy v okrese, především s orgány samosprávy měst a obcí
  4.  viz Stanovy dle NOZ ke stažení ZDE


Aktuality

Nový Informační systém ČUS

   Ve Zpravodaji České unie sportu č. 6/2015 se nachází informace o spuštění nového Informačního systému ČUS. Ze stanov a vnitřních předpisů vyplývá pro všechny členské subjekty povinnost vést v tomto informačním systému požadovaná data, týkající se základních údajů Vašeho spolku, členské základny, ekonomických údajů a pasportu sportovních zařízení.


   Od r. 2016 je spuštěna i veřejná část tohoto Informačního systému pro veřejnost a pravděpodobně se stane, mimo základní informativní funkce, i pomocníkem např. k přidělování dotací, s využitím se počítá ze strany sportovních svazů, samospráv měst a obcí apod.


   Původně tento systém obsahoval data, která do něj byla vložena buď ze strany TJK/SK a nebo okresního Sdružení. V současné době již většina TJ/SK provedla aktualizaci těchto údajů k 31. 12. 2015 a nebo data průběžně aktualizuje dle vlastních potřeb. Doporučuje se tento postup zachovat


a) Přístupy k Informačnímu systému ČUS na http://iscus.cz byly všem TJ/SK zřízeny

b) Příslušné manuály byly též rozeslány a nebo jsou k dispozici – příloha manuály

  1. Manual_IS_CUS_1.pdf
  2. Manual_IS_CUS_2.pdf
  3. Manual_IS_CUS_3.pdf
  4. Manual_IS_CUS_4.pdf
  5. Manual_IS_CUS_5.pdf

c) Nově je třeba zanést do tohoto systému v sekci výkazy: finanční výkazy 2015 – rozvahu a výsledovku s údaji k 31. 12. 2015. 


TJ/SK jsou povinny oba výkazy zanést.


d) Pro obsluhu systému v TJ/SK lze využít vlastních schopností a nebo pomoci sekretáře okresního Sdružení. Dle potřeby bude zvolen konkrétní a individuální přístup.


Informace k novému Občanskému zákoníku

Od 1. 1 . 2014 je v platnosti nový Občanský zákoník. Dříve občanská sdružení se tak změnila na spolky, které byly automaticky zaregistrovány u Městského soudu v Praze, Slezská 2000/9, 120 00 Praha 2.

Tzn, že od 1. 1. 2014 provádí tento soud zápisy nových spolů a změněných stanov stávajících TJ/SK a výmazy. Návrhy lze uplatnit na stanoveném formuláři – viz http://or.justice.cz/ias/tangle/form


Vyplývající povinnosti spolků – tedy všech TJ/SK registrovaných do 31. 12. 2013 MV ČR:

1. Do 1. 1. 2017 přizpůsobit:

a)  název spolku novému OZ, tzn. ve stávajících stanovách v názvu,
uplatněním u Městského soudu v Praze, doplnit nynější (nebo upravený) název slovem:

spolek“ nebo „zapsaný spolek“ nebo označením „z. s.“


b) znění stávajících stanov novému Občanskému zákoníku a po schválení valnou hromadou

 TJ/SK doručit Městskému soudu v Praze.


Osvobození spolků od soudních poplatků

při zápisu do spolkového rejstříku

--------------------------------------------------------------

Zákonem č. 335/2014Sb. došlo s účinností od 29.12.2014 ke změně zák.č. 549/1991Sb., o soudních poplatcích. Tato novela je výsledkem společné snahy neziskového sektoru, která směřovala především k tomu, aby nově vzniklá povinnost zápisu stanovených údajů do spolkového rejstříku nebyla pro stávající spolky přílišnou finanční zátěží.

Nově jsou tedy od soudních poplatků osvobozeny (nemusejí ho hradit) spolky a další neziskové organizace ve věcech veřejného rejstříku. Ze zákonné definice vyplývá, že se osvobození týká:

a) prvního zápisu spolku do rejstříku, což je případ vzniku úplně nového SK/TJ

b) zápisu změn a doplnění údajů do spolkového rejstříku, což je případ všech SK/TJ a sportovních svazů při plnění jejich povinnosti nechat si do rejstříku zapsat všechny zákonem požadované údaje, a to ve lhůtě do 1.1.2017 (v souvislosti s povinnou změnou stanov).


Legislativně právní odbor ČUSPraktické informace viz Informace ČUS.