Vzory a postupy určené pracovníkům SCS

Vzor stanov SK/TJ (pdf, doc)

 

Co dělat pokud zápis ve spolkovém rejstříku neodpovídá skutečnému a právnímu stavu (pdf)

 

Zápis do spolkového rejstříku

Spolkový rejstřík je jedním z tzv. veřejných rejstříků, jehož právní úprava je obsažena v zák.č. 304/2013Sb. o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob.

 

 

Zákonem stanovené údaje

    Návrh na zápis    

Postup vyplnění inteligentního formuláře

       Sbírka listin       

 

Zákonem stanovené údaje

- obecně platí, že všechny zapisované údaje musí být doložené příslušnými listinami

- níže jsou uvedeny údaje, které nejčastěji budou u SK/TJ přicházet v úvahu s uvedením příkladů listin, které tyto skutečnosti mohou dokládat (přesný výčet údajů, které se o spolku zapisují viz §25 – obecné údaje, §29 – doplňující údaje o spolku cit.zák.)

 

 

 • název a sídlo

dokládáno stanovami + doložení právního důvodu užívání prostor, které jsou uvedeny jako sídlo, tj. buď výpisem z katastru nemovitostí, že se jedná o prostory ve vlastnictví spolku nebo prohlášením ne starším 3 měsíců vlastníka takových prostor o tom, že souhlasí s umístěním sídla – POZOR na takovém prohlášení musí být podpis úředně ověřen - vzor souhlas vlastníka

 

 

 • předmět činnosti (účelu)

dokládáno stanovami

 

 

 • právní forma (zde spolek)

dokládáno stanovami

 

 

 • den vzniku

dokládáno tzv. zakladatelským právním jednáním; tím může být buď zápis z ustavující schůze nebo smlouva o založení spolku uzavřená mezi zakladateli)

 

 

 • den zániku

dokládáno především rozhodnutím příslušného orgánu spolku o jeho zrušení, až k němu dojde

 

 

 • identifikační číslo

přidělí ho sám rejstříkový soud, tj. nedokládá se

 

 

 • název statutárního orgánu, počet jeho členů, způsob, jak za spolek jedná

dokládáno stanovami

 

 

 • jméno a bydliště členů statutárního orgánu; den vzniku a zániku funkce

dokládáno rozhodnutím příslušného orgánu o volbě (např. usnesení valné hromady), odstoupením z funkce apod. + třeba doložit písemný souhlas těchto členů s tím, že souhlasí, aby byly zaspány ve spolkovém rejstříku; podpis opět musí být úředně ověřen - vzor souhlasu ke stažení

 

 

 • pokud stanovy zřídí kontrolní orgán nebo rozhodčí komisi, pak se o nich zapisují shodné údaje jako o orgánu statutárním

 

 

 • údaj o zápisu statusu veřejné prospěšnosti (dosud není přijata příslušná právní úprava)

 

 • předmět vedlejší hospodářské činnosti

sem patří především případy, kdy má SK/TJ zřízeno živnostenské oprávnění např. na hostinskou činnost dokládáno příslušným oprávněním

 

 

 • název nejvyššího orgánu

dokládáno stanovami

 

 

 • údaje o pobočných spolcích :

​název, sídlo, IČ, rozsah jejich práv a povinností podle stanov hlavního spolku, rozsah ručení hlavního spolku

dokládáno stanovami hlavního spolku a rozhodnutím o zřízení pobočného spolku

 

ÚVOD

 

 

 

Návrh na zápis zapsaných údajů

Spolkový rejstřík vedou rejstříkové (krajské) soudy. Příslušný je ten krajský soud, v jehož obvodu má SK/TJ (spolek) své sídlo.

POZOR - Příslušných soudů je pro celou ČR pouze 10, proto doporučujeme nejprve ověřit, který soud je Vám příslušný, např. kontrolou zápisu Vaší organizace nebo spolku, jehož údaje doplňujete. Zápis je možné ověřit zde. Např. Krajský soud v Praze není rejstříkovým soudem. Spolky sídlící v jeho obvodu spadají v tomto případě stejně jako pražské spolky pod Městský soud v Praze. Spolky se sídlem v Havlíčkově Brodě spadají pod Krajský soud v Brně, zatímco spolky z Pelhřimova pod Krajský soud v Českých Budějovicích. Krajský soud v Hradci Králové má svou pobočku také v Pardubicích a Krajský soud v Ostravě má pobočku v Olomouci.

 

Všechny údaje se zapisují na základě návrhu na zápis zapsaných údajů do rejstříku spolků.

 

Návrh lze podat výhradně prostřednictvím předepsaného inteligentního formuláře, který je potřeba buď opatřilt certifikovaným elektronickým podpisem navrhovatele, nebo vytisknout a opatřit ověřenými podpisy všech navrhovatelů - postup vyplnění formuláře

 

- návrh podávají:

 1. v případě nově zakládaného spolku - všichni zakladatelé
 1. v případě změny údajů existujícího spolku - tento spolek
 1. v případě údajů o pobočném spolku - spolek hlavní

 

- návrh podepisují:

 1. je-li navrhovatelem fyzická osoba – tato osoba
 1. je-li navrhovatelem právnická osoba – její statutární orgán; zde pozor, protože i v případech, kdy jsou podle vnitřních předpisů vyžadovány podpisy více osob, návrh podepisuje jen jedna oprávněná osoba; zde je třeba doložit, že se jedná o oprávněnou osobu (např. zápisem o zvolení statutárního orgánu)
 1. u obou případů uvedených pod písm. a) a b) může návrh podepsat i zástupce na základě plné moci, zde musí být doložena k návrhu i plná moc

 

Soudní poplatek

 • za návrh na zápis údajů do spolkového rejstříku je stanoven poplatek ve výši 1000,00Kč (hrazeno vylepením kolku na návrhu);

 

 • není rozhodující kolik údajů bude na základě návrhu zapisováno; platí, že za jeden návrh se platí poplatek 1x  (např. na základě jednoho návrhu bude zapisován název spolku, jeho statutární orgán a  pobočný spolek – půjde o jeden návrh s poplatkem 1000,00Kč)

 

 

Notář

 • k založení spolku ani ke změnám v zapisovaných údajích ; tj. není nutné, aby např. stanovy sepsal notář nebo, aby byl přítomen na valné hromadě, která mění stanovy či volí členy volených orgánů

 

 • zákon však dává notáři pravomoc, aby sám bez nutnosti podat návrh rejstříkovému soudu provedl příslušný zápis; ovšem může tak učinit pouze za předpokladu, že se jedná o skutečnosti, o kterých byl sepsán notářský zápis

 

 • spolek tedy může postupovat tak, že si sám podá návrh na příslušné zápisy do spolkového rejstříku – zde platí kolek, nebo si objedná služby notáře, který jednak sepíše příslušné notářské zápisy a následně provede zápis – zde se neplatí kolek, ale služby notáře

 

 • v případě běžných změn zápisů se nejedná o složitou záležitost a je možné jí zvládnout samostatně; využití služeb notáře by mohlo přicházet v úvahu při náročnějších úkonech jako je např. sloučení spolků, projekt rozdělení spolků

 

ÚVOD

 

 

 

Postup při vyplňování formuláře

Odkaz na inteligentní formulář pro návrh zápisu údajů do spolkového rejstříku

 

Úvodní obrazovka

Vyberte požadovaný typ návrhu

 

v případě zápisu nového spolku v případě změny údajů u již existujícího spolku
prvozápis  → požadovaná právní forma → spolek          změna zapisovaných údajů → IČ existující právnické osoby

 

vytvořit návrh

 

V pravé části úvodní obrazovky je část Návratový kód - ta slouží k případnému pozdějšímu návratu k rozpracovanému návrhu.

 

 

 

Zápis - druhá obrazovka

POZOR : v horní části je uveden tzv. návratový kód formuláře, ten si zapište pro případ, že by bylo potřeba se vrátit k rozpracovanému formuláři později (viz poznámka výše k úvodní straně)

 

Prvozápis Návrh změny
→ z nabídky vybrat příslušný rejstříkový soud ve formuláři jsou automaticky načteny zapsané údaje, pro jejich změnu
→ kliknout na pole vyplnit předmětnou část (obsahuje vyplňované položky) vyberete dle postupu pro prvozápis upravovanou část

 

 

Předmětná část

 

Vyplňují se pouze ty údaje, které jsou navrhovány k zápisu (všechny povinné nebo měněné údaje), ostatní se nevyplňují (např. není-li zřízena rozhodčí komise, údaje o ní se nevyplňují).

 

poznámka:  téměř u všech údajů je v pravé části možnost vyplnit pole „zapsat ke dni“; vyplňuje se pouze ve výjimečných případech, kdy má k zápisu dojít v jiný den, než je podáván návrh

 

Zapisovaný údaj Postup Poznámka
systém orgánů vybrat, zda je statutární orgán kolektivní (např. výbor) nebo individuální (např.  předseda) POZOR : nesplést si výkonný a statutární orgán; statutární orgán je ten, kdo jménem SK/TJ jedná a podpisuje za něj, u většiny SK/TJ to bude předseda, tedy SK/TJ bude mít statutární orgán individuální; to platí i v případě, kdy jménem SK/TJ mohou ze stanov jednat dvě oprávněné osoby např. předseda a tajemník
název vyplnit název zapisovaného spolku nebo změnu názvu existujícího spolku nezapomenout, že součástí názvu je i text „spolek“ či zkratka „z.s.“
sídlo zadat ulici, č.p. nebo č.o. a obec →kliknout na nabídku dohledané adresy → uložit systém sám nabídne dohledanou adresu
účely spolku kliknout na  pole přidat → do pole vypsat činnost, která je dle stanov účelem spolku → uložit je-li ve stanovách více takových činností (ve většině případů tomu tak je) opakovat tak dlouho, dokud nebudou vypsány všechny účely
předmět vedlejší hospodářské činnosti postup vyplnění je shodný jako u účelu spolku vyplňuje se tehdy, pokud spolek provozuje hospodářskou činnost na základě živnostenského oprávnění (uvede se tedy např. hostinská činnost)
název nejvyššího orgánu vyplní se označení nejvyššího orgánu dle stanov spolku, např. valná hromada → uložit  
statutární orgán přidat fyzickou osobu → vyplnit údaje : jméno, bydliště, r.č. atd. a označení jeho funkce dle stanov (předseda, prezident apod.) → uložit může-li jednat přímo ze stanov více osob, např. i tajemník, postupuje se stejně jako u předsedy; POZOR: může-li někdo jednat na základě pověření, již není statutárním orgánem a zde se neuvádí
počet členů statutárního orgánu je-li statutárním orgánem předseda / prezident vyplní se 1  
způsob jednání uvede se, jakým způsobem statutární orgán jedná jménem SK/TJ tak, jak je tento způsob uveden ve stanovách  
kontrolní komise a revizní komise vyplňuje se pouze v případě, kdy jsou tyto komise stanovami zřízeny postup vyplnění shodný jako u statutárního orgánu
pobočné spolky přidat tuzemskou právnickou osobu → vyplnit údaje (název, sídlo) → uložit  

 

ULOŽIT

 

 

opět úvodní obrazovka

 

→ kliknout na pole vyplnit závěrečnou část

 

Údaj Postup / poznámka
navrhovatel: seznam navrhovatelů

přidat fyzickou nebo právnickou osobu, podle toho, kdo je navrhovatel

v případě změny údajů již existujícího spolku je navrhovatelem vždy pouze tento spolek, tj. v takovém případě vybrat právnickou osobu → vyplnit údaje → uložit

je-li více navrhovatelů (při založení nového spolku) pak se postup opakuje

datum provedení zápisu zvolit variantu : „Žádám, aby všechny výše uvedené skutečnosti byly zapsány do rejstříku v zákonem stanovené lhůtě.“
tento návrh podává za navrhovatele vyplňuje se u právnické osoby a uvádí se zde osoba, která za ní jedná + označí se oprávnění např. předseda – statutární orgán
tento návrh podává zástupce navrhovatele vyplňuje se pouze tehdy, pokud návrh podává zástupce na základě plné moci, např. advokát
přílohy přidat údaj → vypsat všechny doklady, které se k návrhu přikládají

 

ULOŽIT

 

 

opět úvodní obrazovka

 

→ pole „náhled“ slouží pro kontrolu vyplnění údajů

→ pole „generovat podání“ vytvoří již konečný návrh, a to buď pro elektronické podání (pozor tento způsob vyžaduje kvalifikovaný elektronický podpis) nebo pro podání v listinné podobě

 

ÚVOD

 

 

 

Sbírka listin

Kromě listin, které se předkládají k doložení zapisovaných skutečností, je potřeba do sbírky listin založit i některé další doklady; opět uvádíme jen ty nejběžnější, které by přicházely v úvahu u SK/TJ (co všechno sbírka listin obsahuje viz §66)

 

Pro založení listin do sbírky listin není stanoven žádný oficiální formulář, stačí tedy průvodní dopis s informací jaké listiny do sbírky listin zakládáte.

 

Listiny je možné založit v písemné podobě nebo elektronicky (opět je ovšem vyžadován kvalifikovaný elektronický podpis); listiny vydané některým ze státních orgánů (např. soudní rozhodnutí) zakládá do sbírky přímo tento orgán.

 

Založení listin do sbírky listin není zpoplatněno.

 

 

- Sbírka listin u spolků zejména obsahuje:

 1. zakladatelské právní jednání, tj. buď smlouvu o založení spolku nebo usnesení ustavující schůze (dokládáno již při návrhu na zápis)
 1. stanovy spolku (dokládáno již při návrhu na zápis)
 1. rozhodnutí příslušného orgánu o založení nebo zrušení pobočného spolku (dokládáno již při návrhu na zápis pobočného spolku)
 1. rozhodnutí o volbě členů volených orgánů, o jejich odvoláníodstoupení z funkce; to samé platí pro případného likvidátora (dokládáno již při návrhu na jejich zápis)
 1. výroční zprávy, stanoví-li povinnost jejich uložení pro daný subjekt jiný právní předpis (např. zákon o účetnictví)
 1. rozhodnutí o zrušení spolku (dokládáno již při návrhu na zápis této skutečnosti)
 1. smlouva o sloužení či splynutí spolků
 1. projekt rozdělení spolků
 1. rozhodnutí soudu podle zákona o insolvenčním řízení (např. usnesení o zahájení insolvenčního řízení)
 1. rozhodnutí soudu o neplatnosti rozhodnutí orgánu právnické osoby

 

ÚVOD